Samenwerking

 • Inleiding

  Na een aantal rampzalige branden in de afgelopen jaren, zoals die in Volendam, Enschede en Schiphol-Oost, hebben de ministeries van BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en VROM besloten om, in samenwerking met de VNG en de NVBR, een Actieprogramma Brandveiligheid uit te voeren. De eindrapportage over dit actieprogramma is in het voorjaar van 2009 gepresenteerd.
  Deze omvatte een overzicht van de bereikte resultaten en de agenda voor de toekomst. Voor de laatstgenoemde werd een gezamenlijk gedragen visie op brandveiligheid ontwikkeld. Een van de belangrijkste elementen uit die visie is een omslag van regelgericht denken en handelen naar risicogericht denken en handelen.
  Deze nieuwe visie zal tot gevolg hebben dat er een andere manier van omgaan met regelgeving zal (moeten) ontstaan. Veel meer dan tot nu toe het geval is, zal eerst worden gekeken naar de mogelijke risico’s, waarna een brandbeveiligingsconcept kan worden uitgewerkt dat precies daarop is afgestemd.
  Dit zal voor alle bij de brandveiligheid betrokkenen, zoals brandweer, gemeenten, adviesbureaus, beveiligers en niet op de laatste plaats de eigenaren en gebruikers van bouwwerken, leiden tot een nieuwe manier van werken. Wij van Akugo Security willen u als eigenaar en/of gebruiker in de bouw-, maar vooral ook in de gebruiksfase helpen om integrale brandveiligheid in een bouwwerk te bereiken. Hierdoor wordt brandveiligheid bevorderd en de samenwerking van de betrokken partijen vergemakkelijkt.
 • Ons netwerk

  Door ons uitgebreide netwerk van gedreven specialisten op brandveiligheidsgebied, zoals architecten, adviseurs, aannemers en installateurs zijn wij in staat om totaaloplossingen te bieden op brandveiligheidsgebied.

Meer Informatie?

ALLE ARTKELEN   NEEM CONTACT OP