Onderhoud

 • Onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie

  Onderhoud is van wezenlijk belang om uw brandbeveiligingsinstallatie in goede staat te houden. Elke installatie heeft na verloop van tijd te maken met slijtage en veroudering. Akugo Security is een gecertificeerd onderhoudsbedrijf en weet welk onderhoud nodig is om de installatie te houden of terug te brengen in de staat dat hij kan doen waarvoor hij bedoeld is. Akugo Security hanteert daarvoor een onderhoudscyclus waarvan na voltooiing een certificaat voor het onderhoud wordt afgegeven. Het certificaat betekent dat het vereiste onderhoud is uitgevoerd, en het rapport van onderhoud is zo een belangrijke informatiebron voor de inspecteur.
 • Nieuwe CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen

  Vanaf begin 2014 inspecteren inspectie-instellingen op basis van het nieuwe CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen. Dat heeft aanleiding gegeven tot nog al wat vragen. Het CCV heeft daarom in de volgende 18 vragen en antwoorden beschreven wat de gevolgen zijn van de nieuwe aanpak voor opdrachtgevers en wat zij zelf kunnen doen.
 • Wat is er veranderd?

  Conform het Bouwbesluit moeten alle geëiste rookbeheersingssystemen worden voorzien van een inspectiecertificaat. Per 1 januari 2014 vindt inspectie van uw rookbeheersingssysteem plaats volgens het nieuwe CCV-inspectieschema Brandbeveiligingssystemen. Vroeger gebruikten inspectie-instellingen daarvoor een eigen inspectieschema BOR met het bijbehorende document VVB09. Deze documenten kunnen vanaf 1 januari 2014 alleen nog worden gebruikt voor inspectieopdrachten voor nieuwe systemen waarvoor op 1 januari 2014 de inspectieopdracht al was verstrekt en door de inspectie-instelling aanvaard.
 • Waarom is er een nieuw inspectieschema nodig?

  Om twee redenen:
  • Met ingang van 1 januari 2015 moeten brandmeldinstallaties, ontruimingsalarminstallaties, automatische blusinstallaties en rookbeheersingsinstallaties voor de in het Bouwbesluit bepaalde gevallen voorzien zijn van een inspectiecertificaat volgens het CCV-inspectieschema. Zoals vermeld in de integrale toelichting op het Bouwbesluit 2012 van 1 juli 2013 is er in de periode tot 1 januari 2015 een overgangstermijn om het bedrijfsleven voldoende gelegenheid te geven om te wennen aan de situatie en actie te ondernemen. Om klanten goed voor te bereiden op de wettelijke eisen inspecteren inspectie-instellingen nu al op de manier die vanaf 1 januari 2015 verplicht is.
  • Het oude inspectieschema BOR kon niet onder accreditatie uitgevoerd worden, het nieuwe inspectieschema kan wel onder accreditatie worden uitgevoerd. Accreditatie is een waarborg dat inspectieinstellingen onafhankelijk, deskundig, onpartijdig en betrouwbaar te werk gaan. De Raad voor Accreditatie ziet daar op toe.
 • Wat is er anders in de werkwijze van de inspecteur?

  Uw installatie maakt onderdeel uit van de brandbeveiliging van het pand (of panden) waar u verantwoordelijk voor bent. De inspecteur inspecteert of de brandbeveiliging doeltreffendheid is. Het doel is dus belangrijk. Zo is het doel van een brandmeldinstallatie om een beginnende brand te ontdekken, te lokaliseren en te signaleren. Het doel van een automatische blusinstallatie is het vroegtijdig detecteren, signaleren en beheersen en zo mogelijk blussen van een brand. De inspecteur maakt als het ware een foto van de situatie die hij aantreft, en beoordeelt of de installatie zal doen waar hij voor bedoeld is. Hij beoordeelt tevens of de aan de installatie gerelateerde bouwkundige en organisatorische maatregelen aan de gestelde eisen voldoen. Dat doet hij door een aantal punten na te lopen die van belang zijn voor de doeltreffendheid van de brandbeveiliging. Hij kijkt daarbij of aan die punten is voldaan. Is het punt in orde, dan is het OK. Is het punt onduidelijk of niet in orde, dan is er sprake van afkeur. Mogelijk kan gedurende de inspectie door reparatie de afkeur ongedaan gemaakt worden. Dit is allemaal net als voorheen. De belangrijkste verandering is dat alle punten waarop geïnspecteerd wordt, nu ook echt in orde moeten zijn. In die zin is het nieuwe inspectieschema strenger dan het vorige. Alle inspectiepunten zijn relevant voor de doeltreffendheid van de brandbeveiliging. Wat is immers de zin van het opnemen van een punt dat niet relevant is?
 • Welke punten loopt de inspecteur precies na?

  De punten die de inspecteur naloopt zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het CCV-inspectieschema. Voor elk punt gelden afkeurcriteria. De inspecteur inspecteert uitgebreid of beperkt. Dat hangt af van de vraag of de installateur of het onderhoudsbedrijf voor (het onderhoud aan) de installatie een certificaat hebben afgegeven. Een certificaat leidt tot een beperktere inspectie (zie kolom ‘met certificaat’ op pagina 24 en verder van het CCV-inspectieschema), het ontbreken van een certificaat tot een uitgebreide inspectie (kolom ‘zonder certificaat’ op pagina 24 en verder van het CCV-inspectieschema). Achtergrond hiervan is dat een certificaat (en het bijbehorende Rapport van Oplevering of Rapport van Onderhoud) informatie bevat over de installatie die de inspecteur kan gebruiken. Is zo’n certificaat er niet, dan ontbreekt die informatie, en moet de inspecteur die zelf gaan verzamelen. Het voordeel van een certificaat van uw installateur of onderhoudsbedrijf voor uw installatie is dus vooral dat u zeker weet dat de installatie goed is onderhouden, en de inspectie beperkter is.
 • Wat als het onderhoud is gedaan?

  Het kan zijn dat recent het onderhoud is voltooid, maar dat het onderhoudsbedrijf nog geen certificaat van onderhoud heeft afgegeven. Dit certificaat van onderhoud heeft de inspecteur nodig om reductie op de diepgang voor de inspectie te mogen toepassen. Zonder certificaat kan geen reductie toegekend worden. Het advies is om het tijdstip van het reguliere onderhoud en het tijdstip van inspectie goed op elkaar af te stemmen.
 • Wat als er geen certificaat voor onderhoud is en onduidelijk is of er onderhoud is gedaan?

  Als de informatie over de staat van de installatie ontbreekt, moet de inspecteur zelf op zoek. Dat betekent een diepgaande inspectie, die veel tijd in beslag neemt, en daardoor kostbaar kan zijn. Nog los van het feit dat een installatie zonder onderhoud al snel tekortkomingen zal vertonen die ten koste gaan van de doeltreffendheid. Door regelmatig onderhoud is de kans op afkeur van de installatie kleiner. Als de opdrachtgever bij opdracht aan de inspectie-instelling heeft gemeld dat het onderhoud onder certificatie is gedaan, en op de dag van inspectie blijkt dit niet zo te zijn, zit er voor de inspecteur waarschijnlijk niets anders op dan de inspectie af te breken. Hij moet dan wegens het ontbreken van informatie een uitgebreide inspectie doen, maar heeft zich voorbereid op een beperkte inspectie. Zowel qua voorbereiding als beschikbare tijd wordt dat lastig. Een nieuwe opdracht en een nieuwe inspectiedatum zijn het gevolg.
 • Is het slim om onderhoud en inspectie te combineren?

  Het kan een goed idee zijn om de onderhoudsmonteur te laten meelopen met de inspecteur. Theoretisch kan een onderhoudsmonteur dan meteen iets oplossen wat een JA-conclusie in de weg staat. Maar de situatie kan zich voordoen dat het oplossen van het probleem langer dan een dag in beslag neemt. De inspecteur moet dan op een later tijdstip alsnog constateren of het probleem is opgelost.
 • Is het slim om eerst onderhoud te laten uitvoeren en daarna te laten inspecteren?

  Het is in ieder geval efficiënt om de onderhoudscyclus en de inspectie goed op elkaar af te stemmen. Op die manier bent u als opdrachtgever zeker dat uw installatie in goede staat verkeert, en is er het certificaat (of in elk geval een Rapport van Onderhoud) aanwezig waaruit blijkt dat het onderhoud is gedaan. U bent verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud en inspecties. Ook als u uw planning overlaat aan een ander blijft u verantwoordelijk.
 • Wat kan ik zelf doen om de inspectie goed te laten verlopen?

  Zorgen dat alle informatie beschikbaar is: certificaat, uitgangspuntendocument, logboek, Rapport van Oplevering of Rapport van Onderhoud, onderhoudscontract met uw onderhoudsbedrijf, eventueel vergunning van het bevoegd gezag, en een actueel detailontwerp (tekeningen en berekeningen).
 • Wanneer krijg ik mijn certificaat voor onderhoud eigenlijk?

  Uw onderhoudsbedrijf geeft na afronding van het onderhoud (de onderhoudscyclus) het certificaat af. Daar kan administratief enige tijd tussen zitten. Maak hierover duidelijke afspraken met het onderhoudsbedrijf. Wordt die termijn overschreden, dan kunt u het onderhoudsbedrijf er aan herinneren dat u het certificaat nodig heeft.
 • Waarom staat bij LPS 1233 een vervaldatum van het onderhoud op het certificaat?

  De vervaldatum van (afronding van het) onderhoud is belangrijk bij inspectie. Voor de inspecteur is dan duidelijk welke periode hij moet beoordelen op veranderingen in de installatie of de omstandigheden waarin de installatie zijn werk moet doen.
 • Geven alle onderhoudsbedrijven certificaten voor hetonderhoud af?

  Installateurs die gecertificeerd zijn volgens de Regeling LPS 1233 van CIBV geven een certificaat van onderhoud (of, als ze een deel van de installatie in onderhoud hebben: een verklaring onderhoud sprinklerinstallatie) af. Onderhoudsbedrijven die gecertificeerd zijn volgens CCV-schema’s Onderhoud VBB-systemen respectievelijk Onderhoud Brandmeldinstallaties, geven voor hun werk certificaten van onderhoud af. De betreffende documenten zijn van belang in het kader van inspectie.
 • Ik heb een NEE-conclusie op het inspectierapport, maar weet niet wat er schort. Wat nu?

  Indien een inspecteur een NEE-conclusie geeft, wilt u natuurlijk weten wat er aan schort en wat u moet doen om een JA-conclusie te krijgen. U mag van de inspecteur verwachten dat hij uitleg geeft over zijn bevindingen, en waarom hij tot de NEE-conclusie is gekomen. De inspecteur kan uitleg geven over de achtergrond van het probleem. Hij mag niet aangeven wat de concrete oplossing is voor de afkeur, want daarmee komt zijn onafhankelijkheid in het geding. Voorbeeld: als er in een ruimte te weinig brandmelders zijn gemonteerd, is de bevinding dat de projectering niet klopt. De inspecteur kan aangeven dat een branddetectiebedrijf ingeschakeld kan worden om de projectering in die ruimte te laten verbeteren. Het gaat echter te ver als hij vermeldt hoeveel melders van welk type op welke plaats in de ruimte moeten komen hangen.
 • Mijn installatie heeft al een aantal jaren een JA-conclusie, maar ik had een paar A-47-punten. Wordt met het nieuwe inspectieschema mijn installatie afgekeurd?

  De ‘A47-punten’ bij de oude manier van inspecteren waren punten die niet afdeden aan de doeltreffendheid. Als ze destijds niet afdeden aan de doeltreffendheid, is dat met de komst van het nieuwe inspectieschema in principe niet veranderd. Ook met het nieuwe inspectieschema wordt immers op doeltreffendheid geïnspecteerd. Wel is het zo dat de criteria waarop de doeltreffendheid bij het oude schema wordt beoordeeld, op enkele punten afwijken van het nieuwe schema, waardoor incidenteel deze punten in het nieuwe schema tot afkeur kunnen leiden. Als u zeker wilt zijn dat de A47-punten niet tot een NEE-conclusie leiden, is het verstandig om ze daadwerkelijk op te lossen.
 • Mijn brandbeveiligingssysteem heeft al jaren een JA-conclusie. Er is sinds vorige inspectie niets aan veranderd, maar nu is hij recent toch afgekeurd. Klopt dat wel?

  De criteria waarop de doeltreffendheid bij het oude schema wordt beoordeeld wijken op enkele punten af van het nieuwe inspectieschema. Incidenteel kunnen deze punten in het nieuwe schema leiden tot afkeur zonder dat de omstandigheden zijn gewijzigd.
 • Als ik geen inspectiecertificaat heb, gaat dat dan ten koste van mijn vergunning?

  Kort gezegd: het hangt van uw situatie af. Uw vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Ingevolge wet- of regelgeving kan het verplicht zijn dat u een inspectiecertificaat hebt voor uw installatie. Wat er gebeurt als u dat certificaat niet kunt overleggen, bepaalt het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid om te beslissen over situaties waarin niet aan de toepasselijke wet- en regelgeving is voldaan. Daarbij wegen de omstandigheden van het geval en de beginselen van behoorlijk bestuur mee.
 • Wat moet ik doen als ik vragen heb?

  Benader ons van Akugo Security. Wij weten hoe het zit met uw installatie, de eisen die daaraan worden gesteld, en wij kunnen u helpen met de voorbereidingen voor de inspectie.

Meer Informatie?

ALLE ARTKELEN   NEEM CONTACT OP