Integrale brandveiligheid

 • Integrale brandveiligheid

  Integrale brandveiligheid van een bouwwerk wordt verkregen door een samenspel en juiste toepassing van verschillende brandbeveiligingsvoorzieningen. Akugo Security ziet het als uitdaging om in te spelen op de in 2015 aangekondigde wijzigingen in regelgeving. Wij willen u als eigenaar en/of gebruiker in de bouw-, maar vooral ook in de gebruiksfase helpen om integrale brandveiligheid in een bouwwerk te bereiken. Hierdoor wordt brandveiligheid bevorderd en de samenwerking van de betrokken partijen vergemakkelijkt. Een van de middelen die daarbij wordt ingezet is het opstellen van een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB). Het IPB beschrijft een samenhangend geheel van Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische brandbeveiligingsmaatregelen (kortweg: BIO-maatregelen) voor het bouwwerk. Hiernaast worden in het IPB de onderlinge samenhang, uitgangspunten en eventuele eisen aan de uitvoering van die maatregelen vastgesteld.

  Wij zijn door onze jarenlange ervaring en constante investeringen in opleidingen en op andere wijze vergaren van kennis inmiddels op een zeer breed vlak bezig met integrale veiligheid. Wij houden ons als gecertificeerd bedrijf hoofdzakelijk bezig met het ontwerpen, aanleggen, inbedrijfstellen, opleveren en onderhouden van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Ook op gebied van het opstellen van Programma’s van Eisen en ontruimingsplannen, het leveren en installeren van vluchtwegsignalering, noodverlichting en vluchtwegplattegronden kunt u bij ons terecht.

  Om u op bouwkundig gebied te kunnen adviseren en om uitgangspuntendocumenten te kunnen opstellen hebben een aantal medewerkers de opleiding Brandpreventiedeskundige 1 gevolgd. Voor het opstellen van ontruimingsplannen is de opleiding Opstellen Ontruimingsplannen met succes afgesloten, en het ontwerpen en aanbrengen van vluchtwegplattegronden behoort tot één van onze dagelijkse activiteiten. Door een nauwe samenwerking met enkele REOB-erkende bedrijven is het mogelijk om tevens de periodieke controles van de blusmiddelen en advies hiervoor op te nemen in ons pakket.
 • Bent u klaar voor een brandveilig 2015?

  Met ingang van januari 2015 verandert de regelgeving op het gebied van brandmeldinstallaties ten gevolge van nieuwe wettelijke bepalingen in het Bouwbesluit 2012. De overheid geeft hiermee nog duidelijker een signaal naar de eigenaars en/of gebruikers van bouwwerken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de brand-veiligheid van hun gebouwen.
 • Voorschriften

  De voorschriften voor brandveilig gebruik uit het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012:
  • Het gebruik van alle gebouwen moet voldoen aan die voorschriften, ook als er geen omgevingsvergunning brandveilig gebruik of gebruiksmelding nodig is.
  • De gebouweigenaar en/of gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan deze voorschriften.
  • De eisen uit het Bouwbesluit 2012 hebben rechtstreekse werking. Dat betekent dat daaraan bij het gebruik van het bouwwerk moet worden voldaan zonder dat de gemeente of brandweer daar eerst op moet wijzen.
  • Wanneer niet aan deze eisen wordt voldaan, is de eigenaar en/of gebruiker in overtreding. Het bevoegd gezag, meestal de gemeente, kan bij deze overtreding zo nodig een boete opleggen of het gebruik van het bouwwerk laten staken.
 • Wat verandert er concreet in 2015?

  • De Regeling Brandmeldinstallaties 2002 verdwijnt per 1 januari 2015
  • Certificering is vanaf 1 januari 2015 verplicht conform de CCV-certificatieschema’s BMI 2011
  • Er is een verplichting tot aanwezigheid van een interne hulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie)
  • Er is een verplichting tot aanwezigheid van een actueel ontruimingsplan
 • Een belangrijke wijziging!

  Volgens het Bouwbesluit 2012 dient, indien een brandmeldinstallatie voorgeschreven is, ook een ontruimingsplan en een BHV-organisatie aanwezig te zijn. Dit is niet geheel nieuw. In het Gebruiksbesluit 2008, aangestuurd vanuit de Woningwet, was er al de verplichting tot het hebben en actueel houden van een ontruimingsplan. Het Gebruiksbesluit 2008 is inmiddels opgegaan in het Bouwbesluit 2012. Vanaf 1 januari 2015 zal echter nadrukkelijker gecontroleerd worden op de aanwezigheid en het onderhoud van een ontruimingsplan en de interne hulpverleningsorganisatie.

  Bij de bouwwerken, die vanaf 2015 een geldig inspectiecertificaat dienen te hebben, zal de inspectie-instelling de inspectie uitvoeren conform de nieuwe CCV-inspectieschema’s. Er wordt pas een certificaat afgegeven indien naast een adequaat functionerende brandmeld- en ontruimingsinstallatie, onder andere ook de BHV-organisatie, de relevante bouwkundige voorzieningen en een actueel ontruimingsplan aanwezig zijn. De gebouweigenaar en/of gebruiker is ervoor verantwoordelijk dat de hiervoor genoemde zaken aantoonbaar geregeld zijn.

  Wij hebben van veel van onze relaties vernomen dat hen niet duidelijk is wat de wijzigingen met betrekking tot de regelgeving op het gebied van brandmeldinstallaties voor hen inhoudt. Het is bijna onmogelijk om op een paar A4-tjes in een algemeen verhaal uit te leggen wat de consequenties zijn voor de gebruiker van bouwwerken. Daarom hebben we geprobeerd in hoofdlijnen aan te geven wat er verandert in 2015 en willen wij graag met elk van onze relaties een “maatwerkoplossing” realiseren.

  In de eerste plaats willen wij per relatie en per situatie bekijken of de door ons onderhouden brandmeld- en ontruimingsinstallatie volledig voldoet aan de in 2015 gestelde eisen vanuit de overheid. Wij gaan daarvoor aan de hand van de bij ons bekende gegevens controleren of alles nog klopt en zullen, indien nodig, een voorstel doen tot aanpassingen.

  Wij zullen tijdig met u contact opnemen en in een persoonlijk onderhoud met u, of met uw installatiebeheerder, de eventuele gewijzigde eisen doorspreken. Uiteraard bent u te allen tijde welkom bij Akugo Security met uw vragen en opmerkingen. Indien er behoefte is aan verduidelijking van zaken maken wij graag een afspraak voor een bezoek op locatie.
 • Kwaliteitsborging: Klaar voor 2015!!

  Akugo Security voldoet reeds aan de eisen, gesteld in het certificatieschema BMI2011. Wij zijn gecertificeerd door certificeringsinstelling KIWA/NCP en werken samen met een aantal Type A- geaccrediteerde inspectie-instellingen, welke ook een licentieovereenkomst hebben met het CCV.
 • Uw huidige situatie

  In uw gebouw(en) zijn één of meerdere brandbeveiligingsinstallaties aangebracht, welke nagenoeg alle door ons jaarlijks worden onderhouden conform de huidige geldende voorschriften (NEN 2654). In een aantal gevallen is een productcertificaat conform Regeling Brandmeldinstallaties 2002 afgegeven. Hierdoor wordt jaarlijks aangetoond dat uw technische installatie aan de hoogst mogelijke kwaliteit voldoet, en dat deze wordt onderhouden door aantoonbaar vakbekwame medewerkers. Volgens de gewijzigde regelgeving is een certificaat niet meer verplicht voor alle brandveiligheidsinstallaties.

  In de door ons bijgevoegde bijlage 1 van Bouwbesluit 2012 kunt u zelf controleren of een brandmeldinstallatie aanwezig moet zijn, en zo ja, aan welke omvang deze installatie dan moet voldoen, en of een doormelding naar een Alarmcentrale en certificering voorgeschreven zijn.

  Is uw installatie nu voorzien van een geldig door ons afgegeven certificaat?
  Bijlage I van het Bouwbesluit 2012 geeft aan in welke situaties een brandmeldinstallatie voorzien moet zijn van een geldig inspectiecertificaat. De bijbehorende ontruimingsalarminstallatie moet dan ook voorzien zijn van een geldig inspectiecertificaat.
  Volgens de Regeling Bouwbesluit 2012 is de geldigheidsduur van een inspectiecertificaat maximaal 3 jaar. Indien er op grond van Bouwbesluit 2012 een doormelding naar de Regionale AlarmCentrale (R.A.C.) van de brandweer vereist is, is de geldigheidsduur van een inspectiecertificaat maximaal 1 jaar. Een voor 1 januari 2015 afgegeven certificaat conform Regeling Brandmeldinstallaties 2002 heeft dezelfde waarde als het in Bouwbesluit 2012 bedoelde inspectiecertificaat, voor als het gaat om de geldigheidsduur hiervan. Dat wil zeggen dat het door ons in 2014 afgegeven Certificaat bij een installatie met een verplichte doormelding 1 jaar geldig is.Kort voor de einddatum zoals op het certifcaat vermeld is, dient een inspectie plaats te vinden conform de CCV-inspectieschema’s Brandbeveiligingssystemen, zoals vermeld in het Bouwbesluit 2012. Is er geen verplichte doormelding, dan is het door ons afgegeven certificaat drie jaar geldig na afgifte.

  Is er geen verplichting voor certificering?
  Bijlage I van het Bouwbesluit 2012 geeft aan in welke situaties een brandmeldinstallatie niet voorzien hoeft te zijn van een geldig inspectiecertificaat. De bijbehorende ontruimingsalarminstallatie hoeft dan ook niet te zijn voorzien van een geldig inspectiecertificaat. Voor brandmeldinstallaties die geen inspectiecertificaat nodig hebben geldt een verplichting dat de controle en het onderhoud voldoen aan NEN 2654-1. Voor ontruimingsalarminstallaties geldt ook een onderhoudsverplichting. De controle en het onderhoud moeten worden uitgevoerd volgens NEN 2654-2.
 • Enkele termen uitgelicht en nader beschreven:

  De Arbowet verplicht een werkgever te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van zijn of haar werknemers. Daartoe moet de werkgever onder andere maatregelen treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding, evacuatie en contacten met hulpdiensten. De Arbowet verplicht de werkgever één of meer werknemers aan te wijzen als bedrijfshulpverlener om hem of haar bij te staan bij het vervullen van de bedrijfshulpverleningstaken.
  In de meeste gebouwen met een gebruiksmelding- of gebruiksvergunningplicht is dus een bedrijfshulp-verlening op grond van de Arbowet aanwezig. Als er bedrijfshulpverlening is georganiseerd, is het logisch dat deze hulpverleners ook een taak hebben bij de hulpverlening aan bezoekers van het gebouw.

  De wetgever heeft door regels via de Woningwet en het Bouwbesluit bepaald dat een gebouw dusdanig brandveilig moet zijn, dat mensen de tijd krijgen om veilig te kunnen vluchten of gered kunnen worden. De toetsing en handhaving van die regelgeving voeren overheid en gemeenten uit door middel van afgifte van bouwvergunningen en inspecties.

  Het Bouwbesluit is een verzameling bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken in Nederland, zoals woningen, kantoren, winkels, ziekenhuizen etc. minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit.
  Het Nederlands Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit wordt als zeer complex ervaren door de grote hoeveelheid bouwregels en de relatie tussen deze regels. De juridische schrijfwijze maakt het lezen ervan soms lastig. Per 1 april 2012 is in artikel 1 lid 3 Woningwet aangegeven dat installaties onderdeel uitmaken van het bouwwerk.

  Vanaf begin 2014 inspecteren inspectie-instellingen op basis van het nieuwe CCV-inspectieschema Brandbeveiligings-systemen. Dat heeft aanleiding gegeven tot nog al wat vragen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft daarom beschreven wat de gevolgen zijn van de nieuwe aanpak voor opdrachtgevers en wat zij zelf kunnen doen. Op de website van het CCV (www.hetccv.nl) zijn de relevante documenten te downloaden.
  Wij hopen dat u middels deze brief een beetje meer duidelijkheid heeft verkregen over de complexe maar o zo interessante materie Brandveiligheid. Zoals al aangegeven zullen wij u binnenkort benaderen voor een persoonlijk onderhoud, maar wanneer u op voorhand vragen en/of opmerkingen heeft, nodigen wij u van harte uit met ons contact op te nemen!!

Meer Informatie?

ALLE ARTKELEN   NEEM CONTACT OP